Filtern nach
Letzte Suchanfragen

Ergebnisse für *

Zeige Ergebnisse 1 bis 25 von 94012.

 1. Propyläen: Goethes Biographica
  Erschienen: 2017

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: BASE Fachausschnitt AVL
  Sprache: Deutsch
  Medientyp: Unbestimmt; Weitere
  Format: Online
  DDC Klassifikation: Literaturen germanischer Sprachen; Deutsche Literatur (830)
  Schlagworte: Technische Zeichnung
  Lizenz:

  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess

 2. Leudal Hanssum te Neer Afronding Hoogwatergeul Proefsleuvenonderzoek ; Afronding Hoogwatergeul Neer-Hanssum, gemeente Leudal ; Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven
  Autor*in: Bouma, N.
  Erschienen: 2017
  Verlag:  ADC ArcheoProjecten

  Other ; ADC ArcheoProjecten heeft een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd in plangebied Hanssum te Neer. Ten behoeve van zowel natuur- als waterbergingsdoelen is voorzien in de ontgronding van een direct ten zuiden... mehr

   

  Other ; ADC ArcheoProjecten heeft een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd in plangebied Hanssum te Neer. Ten behoeve van zowel natuur- als waterbergingsdoelen is voorzien in de ontgronding van een direct ten zuiden van een nieuw aangelegde hoogwatergeul gelegen perceel. Op basis van uitgevoerd vooronderzoek werd in het plangebied een nederzetting of grafveld uit de late prehistorie verwacht. Deze verwachting is tijdens het proefsleuvenonderzoek uitgekomen. Het plangebied is gelegen op een rivierterras uit de Jonge Dryas. De top van het rivierterras bestaat uit rivierduinafzettingen die afgedekt zijn door laatpleistocene oeverafzettingen. In de top van deze oeverafzettingen zijn archeologische sporen en vondsten aangetroffen die duiden op bewoning en begraving in het plangebied in het verleden. De sporen van bewoning bestaan uit paalkuilen of kuilen en aardewerkfragmenten die niet scherper gedateerd kunnen worden dan in de periode Late Bronstijd-Romeinse tijd. Zowel de grondsporen als het vondstmateriaal zijn slecht geconserveerd en ook als geheel is de vindplaats ruimtelijk slecht bewaard gebleven. Tevens is er een crematiegraf aangetroffen, maar ook deze bleek bijzonder slecht geconserveerd. Uitbreiding van de proefsleuf heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor de aanwezigheid van andere (crematie)graven in de directe omgeving van dit graf. Op basis van 14Conderzoek is dit graf gedateerd op 1212-1024 v. Chr. aan het eind van de Midden-Bronstijd of begin van de Late Bronstijd. Zowel op fysieke als op inhoudelijke kwaliteit scoort deze vindplaats laag en is er sprake van een niet-behoudenswaardige vindplaats. Uitzondering hierop vormt de noordoosthoek van het onderzoeksgebied. Hier is een kuil aangetroffen met een bijzondere inhoud. In de opvulling zijn 893 vuursteenfragmenten gevonden, waarvan een groot deel verbrand, en houtskool. Van het vuursteen is meer dan 60% kleiner dan 1 cm. 14Conderzoek van het houtskool leverde een datering op van ca. 3773-3652 voor Chr. aan het eind van de Michelsberg-cultuur. Een mogelijke interpretatie voor dit spoor zou kunnen zijn dat het hier een opgeruimde haardplaats betreft waarvan de resten in een kuil zijn gedeponeerd. Dat zou de grote hoeveelheid verbrande kleine vuursteenafslagen en het houtskool kunnen verklaren en kan duiden op een mogelijk erf of huisplaats uit deze periode in de directe nabijheid. Een dergelijke context is niet of nauwelijks van elders bekend en daarmee bijzonder zeldzaam. In een nabijgelegen proefsleuf zijn enkele vuurstenen artefacten aangetroffen die mogelijk ook in het Midden-Neolithicum A gedateerd kunnen worden en uit dezelfde periode kunnen dateren als de kuil met verbrande vuursteenafslagen. Een directe relatie tussen beide is echter niet aangetoond, maar zou wel kunnen bestaan. Interessant is de vergelijking met opgravingen in Veldhoven-Habraken, Oerle-Zuid en Boxmeer- Sterckwijck waar huisplattegronden uit het Laat-Neolithicum zijn aangetroffen. Deze plattegronden variëren in lengte tussen ca. 25 en 40 m en kunnen vooral herkend worden aan de wandgreppels. In Well-Aijen zijn in 2012 ook resten van een huisplattegrond uit de Michelsberg-cultuur gevonden. Mogelijk is de interpretatie van de greppel in proefsleuf 6 en 7 als perceelsgreppel net als bij het onderzoek in Oerle-Zuid onjuist en maakt deze mogelijk onderdeel uit van een neolithische huisplattegrond. Dit kan alleen met nader onderzoek worden vastgesteld. De aard van vindplaats 1 is niet duidelijk. Hier is op en aan de rand van een restgeul houtskool aangetroffen in een boring. Op vindplaats 2 zijn in elke proefsleuf in de pleistocene oeverafzettingen kleine stukjes of spikkels houtskool waargenomen. Dat zou ook voor vindplaats 1 op kunnen gaan. Gezien de aanwezigheid van een restgeul is ook niet uit te sluiten dat het bijvoorbeeld om verspoeld materiaal gaat of materiaal dat van het terras afkomstig is en naar beneden is gezakt, gerold, gewaaid of gespoeld. Op het terras zijn geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van houtskoolmeilers en ook middeleeuwse sporen zijn niet aangetroffen. Een relatie tussen vindplaats 2 en eventuele houtskoolmeilers is er dus niet. Op en aan de rand van de westelijke restgeul zouden wel deposities kunnen worden verwacht die verband houden met de aangetroffen vindplaatsen.

   

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: BASE Fachausschnitt AVL
  Sprache: Niederländisch
  Medientyp: Unbestimmt
  Format: Online
  DDC Klassifikation: Nichtsemitische afroasiatische Literaturen (893)
  Schlagworte: Archaeology; Nederzetting; onbepaald (NX); Begraving - Crematiegraf (GC)
  Lizenz:

  info:eu-repo/semantics/openAccess

 3. Datenbank: Sprechsituationen lyrischer Dichtung
  Erschienen: 2012
  Verlag:  Universität Regensburg

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: BASE Fachausschnitt AVL
  Sprache: Unbestimmt
  Medientyp: Unbestimmt
  Format: Online
  DDC Klassifikation: Englische, altenglische Literaturen (820)
 4. Barockpoetik digital: Zwei korpusbasierte Forschungsprojekte zu Aspekten der Konfessionalität und Übersetzung in der deutschen Literaturtheorie des 17. Jahrhunderts
 5. Interaktionale Sprache bei Andreas Gryphius – datenbankbasiertes Arbeiten zum Dramenwerk aus linguistisch-literaturwissenschaftlicher Perspektive
 6. PoS-tagged Middle Welsh texts from Oxford, Jesus College MS. 119
  Erschienen: 2018

  Middle Welsh PoS-tagged texts from Oxford, Jesus College MS. 119, as transcribed in Luft, Diana; Thomas, Peter Wynn; Smith, D. Mark (2013): Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425. Cardiff University. Available online at... mehr

   

  Middle Welsh PoS-tagged texts from Oxford, Jesus College MS. 119, as transcribed in Luft, Diana; Thomas, Peter Wynn; Smith, D. Mark (2013): Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425. Cardiff University. Available online at www.rhyddiaithganoloesol.caerdydd.ac.uk. PoS-tagging by Marieke Meelen, preprocessing and manual correction by Elena Parina and Raphael Sackmann. These data are part of the project ‚Übersetzungen als Sprachkontaktphänomene - Untersuchungen zu lexikalischen, grammatischen und syntaktischen Interferenzen in mittelkymrischen religiösen Texten’ funded by Fritz Thyssen Foundation, P.I. Prof. Dr. Erich Poppe, 1-10.2015-30.09.2018 For the tags see Meelen, Marieke (2016): Why Jesus and Job spoke bad Welsh. The origin and distribution of V2 orders in Middle Welsh. Utrecht: LOT. Available online at www.lotpublications.nl/why-jesus-and-job-spoke-bad-welsh. pp. 328-330.

   

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: BASE Fachausschnitt AVL
  Sprache: Unbestimmt
  Medientyp: Unbestimmt
  Format: Online
  DDC Klassifikation: Englische, altenglische Literaturen (820)
  Lizenz:

  rightsstatements.org/page/InC/1.0/

 7. Die Majoratsherren

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: TextGrid Repository
  Sprache: Deutsch
  Format: Online
  Übergeordneter Titel: Achim von Arnim: Sämtliche Romane und Erzählungen. Auf Grund der Erstdrucke herausgegeben von Walther Migge, Bde. 1–3, München: Carl Hanser Verlag, 1962–1965.
  Lizenz:

  creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode

  Bemerkung(en):
  Dateityp: Text
 8. 1. [Der 'Snakenkönig' hat auf dem Kopfe eine prachtvolle]
  Autor*in: Bartsch, Karl

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: TextGrid Repository
  Sprache: Deutsch
  Format: Online
  Übergeordneter Titel: Karl Bartsch: Sagen, Märchen und Gebräuche aus Meklenburg 1–2. Wien: Braumüller, 1879/80.
  Lizenz:

  creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode

  Bemerkung(en):
  Dateityp: Text
 9. 213. Die Seejungfer im Haff

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: TextGrid Repository
  Sprache: Deutsch
  Format: Online
  Übergeordneter Titel: Jodocus Deodatus Hubertus Temme: Die Volkssagen von Pommern und Rügen. Berlin: Nicolai, 1840.
  Lizenz:

  creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode

  Bemerkung(en):
  Dateityp: Text
 10. 702. An Erich Bachmann

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: TextGrid Repository
  Sprache: Deutsch
  Format: Online
  Übergeordneter Titel: Busch, Wilhelm: Sämtliche Briefe. Kommentierte Ausgabe in zwei Bänden, Band I: Briefe 1841 bis 1892, Band II: Briefe 1893 bis 1908, hg. v. Friedrich Bohne, Hannover: Wilhelm-Busch-Gesellschaft, 1968 (Bd. I), 1969 (Bd. II).
  Lizenz:

  creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode

  Bemerkung(en):
  Dateityp: Text
 11. 6. [Solchs that er, weil er sich befahrt]

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: TextGrid Repository
  Sprache: Deutsch
  Format: Online
  Übergeordneter Titel: Johann Fischart: Werke. Eine Auswahl. Teil 1, Herausgegeben von Adolf Hauffen, Stuttgart: Union Deutsche Verlagsgesellschaft, 1895.
  Lizenz:

  creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode

  Bemerkung(en):
  Dateityp: Text
 12. Wer dich kennt - der kaufft dich nit

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: TextGrid Repository
  Sprache: Deutsch
  Format: Online
  Übergeordneter Titel: Egenolff, Christian: Sprichwörter / Schöne / Weise Klugredenn. Darinnen Teutscher vnd anderer Spraach-en Höfflichkeit [...] In Etliche Tausent zusamen bracht, Frankfurt/Main, 1552. [Nachdruck Berlin: Edition Leipzig, 1968].
  Lizenz:

  creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode

  Bemerkung(en):
  Dateityp: Text
 13. [Wer auff Beständigkeit gerichtet seine Sinnen]

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: TextGrid Repository
  Sprache: Deutsch
  Format: Online
  Übergeordneter Titel: Hans Aßmann von Abschatz: Poetische Übersetzungen und Gedichte. Faksimiledruck nach der Gesamt-Ausgabe von 1704, Herausgegeben von Erika Alma Metzger, 4, Bern: Herbert Lang, 1970.
  Lizenz:

  creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode

  Bemerkung(en):
  Dateityp: Text
 14. Der Kuß

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: TextGrid Repository
  Sprache: Deutsch
  Format: Online
  Übergeordneter Titel: Friedrich von Hagedorn: Sämmtliche poetische Werke, Leipzig: Reclam, o.J.
  Lizenz:

  creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode

  Bemerkung(en):
  Dateityp: Text
 15. 413. Puks baut einen Zaun

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: TextGrid Repository
  Sprache: Deutsch
  Format: Online
  Übergeordneter Titel: Johann Georg Theodor Grässe: Sagenbuch des Preußischen Staates 1–2, Band 2, Glogau: Carl Flemming, 1868/71.
  Lizenz:

  creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode

  Bemerkung(en):
  Dateityp: Text
 16. Pietà

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: TextGrid Repository
  Sprache: Deutsch
  Format: Online
  Übergeordneter Titel: Rainer Maria Rilke: Sämtliche Werke. Herausgegeben vom Rilke-Archiv in Verbindung mit Ruth Sieber-Rilke, besorgt von Ernst Zinn, Band 1–6, Wiesbaden und Frankfurt a.M.: Insel, 1955–1966.
  Lizenz:

  creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode

  Bemerkung(en):
  Dateityp: Text
 17. Mourir ou parvenir

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: TextGrid Repository
  Sprache: Deutsch
  Format: Online
  Übergeordneter Titel: Conrad Ferdinand Meyer: Sämtliche Werke in zwei Bänden. Vollständiger Text nach den Ausgaben letzter Hand. Mit einem Nachwort von Erwin Laaths, München: Winkler, 1968.
  Lizenz:

  creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode

  Bemerkung(en):
  Dateityp: Text
 18. Am achten Sonntage nach Pfingsten

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: TextGrid Repository
  Sprache: Deutsch
  Format: Online
  Übergeordneter Titel: Annette von Droste-Hülshoff: Sämtliche Werke in zwei Bänden. Nach dem Text der Originaldrucke und der Handschriften. Herausgegeben von Günther Weydt und Winfried Woesler, Band 1–2, München: Winkler, 1973.
  Lizenz:

  creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode

  Bemerkung(en):
  Dateityp: Text
  Genre: Lyrik
 19. Gegen die Thierquälerei

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: TextGrid Repository
  Sprache: Deutsch
  Format: Online
  Übergeordneter Titel: Ludwig Eichrodt: Lyrische Karrikaturen, Lahr 1869.
  Lizenz:

  creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode

  Bemerkung(en):
  Dateityp: Text
  Genre: Lyrik
 20. [Die Vernunft, wie sträubig]

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: TextGrid Repository
  Sprache: Deutsch
  Format: Online
  Übergeordneter Titel: Friedrich Rückert: Kindertodtenlieder aus seinem Nachlasse, Frankfurt a.M.: Sauerländer, 1872.
  Lizenz:

  creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode

  Bemerkung(en):
  Dateityp: Text
  Genre: Lyrik
 21. 556. Jesus spricht: Bleibet in mir!

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: TextGrid Repository
  Sprache: Deutsch
  Format: Online
  Übergeordneter Titel: Gerhard Tersteegen: Geistliches Blumengärtlein. Neue Ausgabe, Stuttgart: J. F. Steinkopf, 1956.
  Lizenz:

  creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode

  Bemerkung(en):
  Dateityp: Text
  Genre: Lyrik
 22. e. [In den Gehölzen bei Norddöllen sollen früher drei Hünen gewohnt]

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: TextGrid Repository
  Sprache: Deutsch
  Format: Online
  Übergeordneter Titel: Ludwig Strackerjan: Aberglaube und Sagen aus dem Herzogtum Oldenburg 1–2. ed. K. Willoh., Band 1, 2. Aufl., Oldenburg: Stalling, 1909.
  Lizenz:

  creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode

  Bemerkung(en):
  Dateityp: Text
  Genre: Andere
 23. 13. [Nun krümmt das welke Laub sich sacht zum Falle;]

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: TextGrid Repository
  Sprache: Deutsch
  Format: Online
  Übergeordneter Titel: Richard Dehmel: Zwei Menschen. Roman in Romanzen, Berlin: Schuster und Loeffler, 1903.
  Lizenz:

  creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode

  Bemerkung(en):
  Dateityp: Text
  Genre: Lyrik
 24. Goldnes Zeitalter

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: TextGrid Repository
  Sprache: Deutsch
  Format: Online
  Übergeordneter Titel: Friedrich Schiller: Sämtliche Werke, Auf Grund der Originaldrucke herausgegeben von Gerhard Fricke und Herbert G. Göpfert in Verbindung mit Herbert Stubenrauch, Band 1–5, 3. Auflage, München: Hanser, 1962.
  Lizenz:

  creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode

  Bemerkung(en):
  Dateityp: Text
  Genre: Lyrik
 25. »Adam Mensch«
  Autor*in: Holz, Arno

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: TextGrid Repository
  Sprache: Deutsch
  Format: Online
  Übergeordneter Titel: Arno Holz: Buch der Zeit. Lieder eines Modernen. Zweite, vermehrte Auflage, Berlin: F. Fontane & Co., 1892.
  Lizenz:

  creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode

  Bemerkung(en):
  Dateityp: Text
  Genre: Lyrik