CfP/CfA events

Rahmungen des Genres und Genre als Rahmen. Genrearbeiten: Zwischen Konvention und Subversion in der tschechoslowakischen Literatur

Beginning
12.12.2019
End
13.12.2019
Abstract submission deadline
31.10.2019

Rahmungen des Genres und Genre als Rahmen. Genrearbeiten:

Zwischen Konvention und Subversion

in der tschechoslowakischen Literatur

12. und 13.12.2019

deutsch-tschechische bohemistische Konferenz an der Universität Erfurt

Forschungsstelle ‚Genrearbeiten‘ der slawistischen Literaturwissenschaft der Universität Erfurt in Kooperation mit dem Ústav pro českou literaturu AV ČR

Call for Papers:

Die tschechoslowakische sozialistische Kulturpolitik hat ihre Spuren in der tschechoslowakischen Literatur hinterlassen und wirkt bis in die Gegenwart nach. Die Literatur der Gegenwart erinnert die Geschichte des 20. Jahrhunderts und die Totalitarismen, sie setzt sich aber auch mit dem Erbe dieser Zeit, mit der literaturgeschichtlichen Entwicklung, die sie zu dem machte, was sie heute ist, auseinander. Exemplarisch kann dies an Prazdné Ulice von Michal Ajvaz gezeigt werden.

Die Forschungsstelle ‚Genrearbeiten. Zwischen Konvention und Subversion‘ an der Slawistischen Literaturwissenschaft der Universität Erfurt befasst sich mit der Frage, inwiefern sich Spuren der Kulturpolitik und der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der Literaturproduktion in literarischen Texten zeigen und welche Anforderungen sie an die (slawistische) Literaturwissenschaft stellen. Insbesondere fokussiert die Forschungsstelle die Gattung als literarische Rahmenbedingung. Genres sind Rahmenordnungen, die affirmativ genutzt oder in einer Geste des Protests entgrenzt oder subvertiert werden können. Genres bilden sowohl eine Grundlage der Kommunikation, insofern sie von den Mitgliedern einer Gesellschaft gekannte und mit Assoziationen verbundene Formen der medialen Verständigung sind. Genres sind aber selbst auch – trotz ihrer Abstraktion – sinntragend und sinnvermittelnd, so dass in und durch Genres kommuniziert wird.

Die Konferenz möchte diese Form des Dialogs, der auf den vielfältigen Genres basiert, reflektieren und diskutieren. Welche Arbeiten am und mit dem Genre gab und gibt es in der tschechischen oder slowakischen Literatur? Und zwar nicht nur zur Zeit der sozialistischen Kultur und Literatur, die den Schwerpunkt der Forschungsstelle bildet, sondern auch in der Literatur seit dem 19. Jahrhundert oder der Gegenwart. Welche Schnittstellen zwischen Literatur und Politik und Gesellschaft muss eine kulturwissenschaftliche bohemistische Literaturwissenschaft in den Blick nehmen und welche Konzepte sind dafür angemessen? Welche Einflüsse und Spuren der Vergangenheit müssen in Betracht gezogen werden? Ein spezielles Interesse soll auf die Formen der Literaturvermittlung und Literaturkritik gelegt werden. Welche Rolle spielen beispielsweise Feuilleton und Übersetzung und wie prägen sie Genres (mit)?

Die Konferenz bearbeitet zentrale Fragen der kulturwissenschaftlichen Literaturwissenschaft speziell aus bohemistischer Perspektive: Welche Antworten gibt die Forschung zu Autoren, Akteuren und Werken der tschech(oslowak)ischen Literatur? Wie können wir die besondere Geschichte der tschech(oslowak)ischen Literatur für die allgemeine Literaturwissenschaft fruchtbar machen?

Themenvorschläge im Umfang von bis zu 500 Wörtern und einer kurzen Angabe zum Vortragenden senden Sie bitte bis zum 31.Oktober 2019 an:

nora.schmidt@uni-erfurt.de & sidak@ucl.cas.cz

https://www.uni-erfurt.de/literaturwissenschaft/slawistik/forschung/

Vymezení žánru a žánr jako rámec. Práce s literárními žánryMezi konvencí a subverzí v československé literatuře

12. a 13. 12. 2019

Česko-německá bohemistická konference na Univerzitě Erfurt

Výzkumné pracoviště „Práce s literárními žánry“ Slavistické literární vědy Univerzity Erfurt ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR

Call for Papers:

Československá socialistická kulturní politika zanechala v československé literatuře stopy a její vliv přetrvává až do současnosti. Současná literatura připomíná dějiny 20. století a totalitní systémy, do hloubky se ale také zabývá dědictvím této doby, literárněhistorickým vývojem, který z ní udělal to, čím dnes je. Příkladem toho mohou být Prázdné ulice Michala Ajvaze.

Výzkumné pracoviště „Práce s literárními žánry. Mezi konvencí a subverzí“ Slavistické literární vědy Filosofické fakulty Univerzity Erfurt se zabývá otázkou, jak dalece lze v literárních textech najít stopy socialistické kulturní politiky a společenských rámcových podmínek literární produkce a jaké požadavky a výzkumné možnosti z toho pro (slavistickou) literární vědu plynou. Výzkumné pracoviště se zvláště zaměřuje na žánr jako na literární rámcovou podmínku. Žánry představují rámce, jež je možné použít jako afirmace, nebo je vymezit či rozvrátit gestem protestu. Žánry tvoří základ komunikace do té míry, nakolik jsou formami mediálního dorozumívání, které

členové společnosti znají a spojují si je s určitými asociacemi Žánry jsou ale také samy o sobě – i přes svoji abstrakci – nositeli a zprostředkovateli smyslu, je tedy možné komunikovat jimi i skrze ně.

Konference by ráda tuto formu dialogu vycházející ze široké škály žánrů reflektovala a diskutovala o ní. Jak se pracuje s žánrem a na žánru v české a slovenské literatuře? A to ne jenom v období socialistické kultury, která je hlavním tématem výzkumného pracovišti, ale také v literatuře od 19. století nebo v současnosti. Na jaká rozhraní mezi literaturou, politikou a společností se musí kulturně-vědecká bohemistická literární věda zaměřit a jaké koncepty jsou pro tento účel přiměřené? Jaké vlivy a stopy z minulých stoletích jsou nutné uvážet? Zvláštní pozornost by se mohlo věnovat formám literárního vzdělávání a literární kritice. Jakou roli hrají na přiklad fejetony a překlady a jakým způsobem formují žánry?

Konference se zabývá ústředními otázkami kulturní literární vědy, zejména z pohledu bohemistiky: Jaké odpovědi přináší výzkum autorů, protagonistů a děl česko(slovenské) literatury? Co můžeme udělat pro to, aby se zkoumání osobitý charakter česko(slovenské) literatury stal přínosem pro všeobecnou literární vědu?

Navrhovaná témata v rozsahu do 500 slov se stručnými údaji o přednášejícím

zašlete prosím do 31. října 2019 na následující e-mailovou adresu:

nora.schmidt@uni-erfurt.de & sidak@ucl.cas.cz

Source of description: Information from the provider

Fields of research

Eastern Middle European literature (Poland, Slowakia, Czech Republic, Hungary), Literature and cultural studies, Literary genre, Literature of the 19th century, Literature of the 20th century, Literature of the 21st century

Links

Contact

Institutions

Universität Erfurt
Forschungsstelle ‚Genrearbeiten‘
Československá akademie věd / Czech Academy of Sciences
Ústav pro Českou Literaturu (UCL) / Institute for Czech Literature
Date of publication: 25.10.2019
Last edited: 25.10.2019